Looking for more in Reading and Stories or Bookbug?

Gaelic Bookbug

Bookbug speaks Gaelic too!

All families interested in Gaelic or with a child in Gaelic Medium Education are entitled to a Gaelic Bookbug Bag. The Gaelic Bookbug Bags contain Gaelic copies of the books in addition to the English language books and resources.

Video Gaelic Bookbug

How to get your Gaelic Bookbug Bags

Bookbug Baby and Toddler Bags: from your Health Visitor or local Bookbug coordinator.

Bookbug Explorer Bag: when your child is 3, from their early years setting if they are in Gaelic Medium Education, or local Bookbug coordinator.

Bookbug Primary 1 Family Bag: from school if they are in Gaelic Medium Education.

To order Gaelic Bookbug Bags for your setting, please contact your local Bookbug coordinator.

You can listen to audio recordings of all of the Gaelic Bookbug books at gaelic4parents.com(this link will open in a new window)

Gaelic Bookbug Sessions

Many local areas also run Gaelic Bookbug Sessions and you're welcome to attend if you don’t speak Gaelic yourself. To find Gaelic Bookbug Sessions near you, search your local sessions or contact your Bookbug Co-ordinator.

You can also find lots of Gaelic songs and rhymes in our online song and rhyme library. It’s a great way to learn the words or get a reminder with Gaelic and English translations.

Useful resources for families learning or speaking Gaelic

Bòrd na Gàidhlig(this link will open in a new window) works to promote Gaelic and improve the status of the language.

Stòrlann(this link will open in a new window) produce and distribute Gaelic educational resources across Scotland.

Gaelic4parents(this link will open in a new window) provides support for parents of children interested in Gaelic or in Gaelic Medium Education. Families can listen to songs and stories in Gaelic including audio recordings of all the Gaelic Bookbug books and print out resources to use at home.

LearnGaelic(this link will open in a new window) offers free, online courses and resources for beginners through to advanced learners.

Comann nam Pàrant(this link will open in a new window) is a national organisation offering advice and support on Gaelic Medium Education to parents.

Acair Books(this link will open in a new window) publish the titles in the Gaelic Bookbug Bags. You can also buy a range of other fantastic Gaelic picture books on their website.

The Gaelic Books Council(this link will open in a new window) sells a wide range of children’s books online and in their bookshop at 32 Mansfield Street in Glasgow. They offer a variety of useful resources for parents wishing to learn Gaelic. They also run a successful and fun-filled reading programme called Leugh agus Seinn le Linda.

Ablekids Press(this link will open in a new window) specialise in bilingual books and resources for children suitable for home, nursery, primary school and secondary school.

Bagaichean Bookbug Gàidhlig

Tha gach teaghlach le ùidh ann an Gàidhlig no aig a bheil pàiste ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, airidh air Baga Bookbug Gàidhlig. Anns na bagaichean Bookbug Gàidhlig, tha lethbhreacan Gàidhlig de na leabhraichean a thuilleadh air leabhraichean agus goireasan ann am Beurla.

Mar a gheibh sibh ur Bagaichean Bookbug Gàidhlig

Bagaichean Bookbug Leanaibh is Pàiste: Bhon Oifigear Slàinte agaibh no le fios a chur gu co-òrdanaiche ionadail Bookbug(this link will open in a new window).

Baga Rannsachaidh Bookbug: nuair a bhios do phàiste 3 bliadhna a dh’aois, bho an suidheachadh thràth-bhlaidhnaichean ma tha iad ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, no le fios a chur gu co-òrdanaiche ionadail Bookbug(this link will open in a new window).

Baga Teaghlaich Prìomh 1 Bookbug: bhon sgoil ma tha iad ann am Foghlam trio Mheadhan na Gàidhlig.

Gus Bagaichean Bookbug Gàidhlig òrdachadh don t-suidheachadh agaibh, cuiribh fios gu ur co-òrdanaiche ionadail Bookbug(this link will open in a new window).

Faodaidh sibh èisteachd ri clàraidhean de leabhraichean Bookbug Gàidhlig uile aig gaelic4parents.com(this link will open in a new window).

Seiseanan Bookbug Gàidhlig

Tha mòran de sgìrean ionadail a’ ruith Seiseanan Bookbug Gàidhlig(this link will open in a new window) cuideachd agus tha sibh di-beathte am frithealadh fiù mura h-eil Gàidhlig agaibh fhèin. Gus Seiseanan Bookbug Gàidhlig(this link will open in a new window) a lorg faisg oirbh, sgrùdaibh na seiseanan ionadail(this link will open in a new window) agaibh no cuiribh fios gu ur Co-òrdanaiche Bookbug(this link will open in a new window).

Lorgaidh sibh cuideachd mòran de dh’òrain is rannan Gàidhlig nar leabharlann òrain is rannan (this link will open in a new window)air-loidhne. ’S e dòigh fìor mhath a th’ ann air na facail ionnsachadh no cuimhneachan fhaighinn le eadar-theangachadh Gàidhlig is Beurla.

Goireasan feumail do theaghlaichean ag ionnsachadh no a’ labhairt Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig(this link will open in a new window) ag obair gus Gàidhlig adhartachadh agus inbhe a’ chànain àrdachadh.

Stòrlann(this link will open in a new window) a’ toirt gu buil agus a’ sgaoileadh ghoireasan foghlaim Gàidhlig air feadh Alba.

Gaelic4parents(this link will open in a new window) a’ solarachadh taic do phàrantan chloinne aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig no Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Faodaidh teaghlaichean èisteachd ri òrain agus sgeulachdan ann an Gàidhlig, a’ gabhail a-steach chlàraidhean èisteachd de na leabhraichean Gàidhlig Bookbug uile agus goireasan clò-bhualaidh airson an cleachdadh aig an taigh.

LearnGaelic(this link will open in a new window) a’ tabhann chùrsaichean agus ghoireasan air-loidhne an-asgaidh do luchd-tòiseachaidh troimhe gu luchd-ionnsachaidh adhartach.

Comann nam Pàrant(this link will open in a new window) mar bhuidheann nàiseanta a’ tabhann comhairle agus taic mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig do phàrantan.

Acair Books(this link will open in a new window) a’ foillseachadh nan tiotalan anns na Bagaichean Bookbug Gàidhlig. Faodaidh sibh cuideachd raon de leabhraichean dhealbhan Gàidhlig eile a cheannach air an làraich-lìn aca.

Comhairle nan Leabhraichean / Gaelic Books Council(this link will open in a new window) a’ reic raon farsaing de leabhraichean chloinne air-loidhne agus sa bhùth-leabhraichean aca air 32 Sràid Mansfield ann an Glaschu. Tha iad a’ tabhann measgachadh de ghoireasan feumail do phàrantan a tha airson Gàidhlig ionnsachadh. Tha iad cuideachd a’ ruith prògram leughaidh soirbheachail agus làn spòrs ris an canar Leugh agus Seinn le Linda.

Ablekids Press(this link will open in a new window) a’ sònrachadh ann an leabhraichean agus goireasan dà-chànanach do chlann agus freagarrach airson dachaigh, sgoil-àraich, bun-sgoil agus àrd-sgoil.