Looking for more in Reading and Stories or Bookbug?

Gaelic Bookbug

Bookbug speaks Gaelic too!

The Gaelic Bookbug Bags contain Gaelic copies of the books in the English language Bookbug Bags. All families interested in Gaelic are entitled to an English bag as well as a Gaelic one, and should receive these at the same time.

Video Gaelic Bookbug

How to get your Gaelic Bookbug Bags

Bookbug Baby and Toddler Bags: from your Health Visitor or your local Bòrd na Gàidhlig Early Years Worker.

Bookbug Explorer Bag: when your child is 3, from nursery if they are in Gaelic Medium Education, or your local Bòrd na Gàidhlig Early Years Worker.

Bookbug Primary 1 Family Bag: from school if they are in Gaelic Medium Education.

To find details for your local Bòrd na Gàidhlig Early Years Worker, visit gaidhlig.scot(this will open in a new window) or email oifis@gaidhlig.scot(this will open in a new window).

To order Gaelic Bookbug Bags for your setting, please contact your local Bookbug coordinator.

You can listen to audio recordings of all of the Gaelic Bookbug books at gaelic4parents.com(this will open in a new window), or watch a film of families using some of these books. 

Gaelic Bookbug Sessions

Many local areas also run Gaelic Bookbug Sessions and you're welcome to attend if you don’t speak Gaelic yourself. To find Gaelic Bookbug Sessions near you, search your local sessions, download our new free app or contact your Bookbug Co-ordinator.

You can also find lots of Gaelic songs and rhymes in our online song and rhyme library. It’s a great way to learn the words or get a reminder with Gaelic and English translations.

Useful resources for families learning or speaking Gaelic

Bòrd na Gàidhlig works to promote Gaelic and improve the status of the language.

Stòrlann(this will open in a new window) produce and distribute Gaelic educational resources across Scotland.

Gaelic4parents(this will open in a new window) provides support for parents of children interested in Gaelic or in Gaelic Medium Education. Families can listen to songs and stories in Gaelic including audio recordings of all the Gaelic Bookbug books and print out resources to use at home.

LearnGaelic(this will open in a new window) offers free, online courses and resources for beginners through to advanced learners.

Comann nam Pàrant(this will open in a new window) is a national organisation offering advice and support on Gaelic Medium Education to parents.

Acair Books(this will open in a new window) publish the titles in the Gaelic Bookbug Bags. You can also buy a range of other fantastic Gaelic picture books on their website.

The Gaelic Books Council(this will open in a new window) sells a wide range of children’s books online and in their bookshop at 32 Mansfield Street in Glasgow. They offer a variety of useful resources for parents wishing to learn Gaelic. They also run a successful and fun-filled reading programme called Leugh agus Seinn le Linda.

Ablekids Press(this will open in a new window) specialise in bilingual books and resources for children suitable for home, nursery, primary school and secondary school.

Bagaichean Bookbug Gàidhlig

Anns na Bagaichean Bookbug Gàidhlig, tha lethbhreacan Ghàidhlig de na leabhraichean anns na Bagaichean Bookbug Beurla. Tha teaghlaichean uile airidh air baga Beurla a thuilleadh air fear Gàidhlig, agus bu chòir dhaibh am faighinn aig an aon àm.

Mar a gheibh sibh ur Bagaichean Bookbug

Bagaichean Bookbug Bèibidh agus Pàiste: bhon Oifigear Slàinte agaibh no bhon Obraiche Tràth-Bhliadhnaichean ionadail agaibh Bòrd na Gàidhlig.

Baga Rannsaichear Bookbug: nuair a bhios ur pàiste 3 bliadhna dh’aois, bhon sgoil-àraich ma tha iad ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, no bhon Obraiche Tràth-Bhliadhnaichean ionadail agaibh aig Bòrd na Gàidhlig.

Baga Teaghlaich Prìomh 1 Bookbug: bhon sgoil ma tha iad ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, no bhon Obraiche Tràth-Bhliadhnaichean ionadail agaibh aig Bòrd na Gàidhlig.

Airson fios a lorg mun Obraiche Tràth-Bhliadhnaichean ionadail agaibh aig Bòrd na Gàidhlig, tadhailibh air gaidhlig.scot(this will open in a new window) no cuir post-d gu oifis@gaidhlig.scot(this will open in a new window).

Cuiribh fios gun Cho-òrdanaiche Bookbug agaibh airson Bagaichean Bookbug Gàidhlig fhaighinn airson an aonad agaibh.

Èistibh ris na faidhlichean èisteachd de na leabhraichean Bookbug Gàidhlig uile aig gaelic4parents.com(this will open in a new window). Faodaidh tu filmichean a choimhead cuideachd mu theaghlaichean a tha a’ cleachdadh cuid de na leabhraichean sin.

Seiseanan Bookbug Gàidhlig

Tha mòran sgìrean ionadail a’ ruith Seiseanan Bookbug Gàidhlig agus chan eil e gu diofar mura h-eil Gàidhlig agaibh fhèin. Airson Seiseanan Bookbug Gàidhlig a lorg faisg oirbh, cliog an seo no cuiribh fios gun Cho-òrdanaiche Bookbug.

Is urrainn dhuibh mòran òrain is rannan Gàidhlig a lorg nar Leabharlann Òrain is Rannan air-loidhne. ’S e dòigh fìor mhath a th’ ann air na facail ionnsachadh no ath-chuimhneachan fhaighinn le eadar-theangachaidhean Gàidhlig is Beurla.

Goireasan feumail do theaghlaichean ag ionnsachadh no a’ labhairt Gaidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig(this will open in a new window) ag obair gus Gàidhlig adhartachadh agus a’ strì ann an com-pàirteachas ri Riaghaltas na h-Alba, sluagh na h-Alba agus na buidhnean Gàidhlig ri inbhe a’ chànain a leasachadh.

Tha Stòrlann(this will open in a new window) a’ leasachadh agus a’ sgaoileadh ghoireasan foghlaim Gàidhlig air feadh Alba.

Tha Gaelic4parents(this will open in a new window) a’ toirt taic do phàrantan chloinne aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig no ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Faodaidh teaghlaichean èisteachd ri òrain is sgeulachdan ann an Gàidhlig, a’ gabhail a-steach faidhlichean èisteachd de na leabhraichean Bookbug Gàidhlig uile agus a’ clò-bhualadh ghoireasan airson an cleachdadh san dachaigh.

Tha LearnGaelic(this will open in a new window) a’ tairgsinn chùrsaichean is ghoireasan air-loidhne an-asgaidh do luchd-tòiseachaidh troimhe gu luchd-ionnsachaidh adhartach.

’S e buidheann nàiseanta a th’ ann an Comann nam Pàrant(this will open in a new window) a tha a’ tairgsinn comhairle agus taic do phàrantan chloinne ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

Tha Acair(this will open in a new window) a’ foillseachadh thiotalan ann am Bagaichean Bookbug Gàidhlig. Faodaidh sibh cuideachd raon de leabhraichean dealbhach Gàidhlig iongantach eile a cheannach air an làraich-lìn aca.

Tha Comhairle nan Leabhraichean(this will open in a new window) a’ reic raon farsaing de leabhraichean chloinne air-loidhne agus sa bhùth-leabhraichean aca aig 32 Sràid Achadh a’ Mhansa ann an Glaschu. Tha iad a’ tairgsinn measgachadh de ghoireasan feumail do phàrantan a tha airson Gàidhlig ionnsachadh. Tha iad cuideachd a’ ruith prògram leughaidh soirbheachail is làn spòrs, ris an canar Leugh agus Seinn le Linda.

Tha Ablekids Press(this will open in a new window) a’ speisealachadh ann an leabhraichean agus stòrasan dà-chànanach do chlann, a tha freagarrach san dachaigh, sgoil-àraich, bun-sgoil agus àrd-sgoil.