Looking for more in Writing and Authors or Applying for the New Writers Awards?

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra

Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2023 a-nis fosgailte do thagraidhean

Ceann-latha: 12f, Diciadain 13 Iuchar 2022

Tha e an-asgaidh cur a-steach airson nan duaisean agus gheibhte cosgaisean siubhail gu lèir air ais. Thèid an luchd-buannachaidh a thaghadh le pannail de bhritheamhan. Is mathaid gum faodadh taic a bharrachd a bhith ann do luchd-buannachaidh air a bheil bacaidhean a thaobh a bhith a' gabhail pàirt.

Bidh na Duaisean a' ruith eadar Am Faoilleach 2023 agus Am Faoilleach 2024. Gheibh an luchd-buannachaidh:

Aig toiseach gnothaich, bidh trì mìosan aig na Sgrìobhadairean Ùra airson an cuid sgrìobhaidh ullachadh mus coinnich iad ri riochdairean bho Urras Leabhraichean na h-Alba agus bho Chomhairle nan Leabhraichean airson beachdachadh air an taic leasachaidh proifeiseanta a fhreagras orrasan gu pearsanta agus air a' phròiseact aca.

Thèid Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra air adhart ann an 2023 ma gheibh Urras Leabhraichean na h-Alba am maoineachadh a tha a dhìth orra airson an sgeama a ruith. Thèid an t-seachdain-sgrìobhaidh air adhart a rèir riaghailtean agus stiùireadh air siubhal a rèir an t-suidheachaidh aig an àm.

Slatan-tomhais airidheachd

Faodaidh sibh tagradh a chur a-steach ma tha sibh a' coileanadh nan slatan-tomhais a leanas:

Chan eil e ceadaichte dhuibh tagradh a chur a-steach ma tha gin dhe na puingean gu h-ìseal a' freagairt oirbh:

Tha sibh an dùil a bhith an sàs ann an cùrsa foghlaim làn-ùine no pàirt-ùine rè ùine an sgeama (Faoilleach 2023 – Faoilleach 2024). Tha cùrsaichean goirid no clasaichean oidhche ceadaichte. Mas e oileanach eadar-nàiseanta a th' annaibh a tha ann an Alba air cùrsa le teirm-stèidhichte, faodaidh sibh cur a-steach ma tha sibh gu bhith ann an Alba rè ùine an sgeama.

Le bhith a' cur a-steach tagradh, tha sibh a' daingneachadh gu bheil sibh a' coileanadh nan slatan-tomhais gu h-àrd. Thèid neach sam bith nach eil a' coileanadh nan slatan-tomhais a meas neo-airidh is dh'fhaodar iarraidh orra an duais a thilleadh no tagradh a tharraing às.

Ceistean sam bith? Cuiribh post-d gu alison@gaelicbooks.org(this will open in a new window).

A' cur a-steach tagradh

Airson ficsean/neo-fhicsean, bu chòir na leanas a bhith an cois do thagradh:

Airson bàrdachd, bu chòir na leanas a bhith an cois ur tagraidh:

Measadh

Thèid tagraidhean a mheasadh le pannal air a tharraing bho riochdairean Bhòrd-stiùiridh Chomhairle nan Leabhraichean. Airson cothromachd aig ìre mheasaidh, bidh ainmean nan tagraichean air fad air an cumail dìomhair bhon phannal – chan fhaic iad ach na h-ainmean-pinn a thagh na tagraichean. Gheibh tagraichean fios mu co-dhùnadh a' phannail ro dheireadh na Dùbhlachd 2022 aig a' char as anmoiche.

Tagraidhean

Bu chòir tagraidhean a chur air post-d gu: alison@gaelicbooks.org(this will open in a new window) le 'Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra' agus ur n-ainm mar chuspair a' phuist-d. Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh ro 12f, Diciadain 13 Iuchar 2022.