Looking for more in Writing and Authors or Ignite Fellowship?

Cuir tagradh a-steach: Comhaltachd LAS (Ignite)

Applications are now closed. This page is for information only.

Laptop, notepad and pen, mobile phone and coffee mug on desk

Tha tagraidhean airson Comhaltachd LAS 2023 fosgailte gu Diciadain 13 an t Sultain 2023 aig meadhan-latha. Leugh na slatan-tomhais gu h-ìosal mus cuir thu a steach an tagradh agad.

Cuir tagradh a-steach

Tagraidhean

Cuir do thagradh a-steach air post-d gu [email protected](this link will open in a new window) le 'Comhaltachd Ignite 2024: D' ainm' san loidhne cuspair.

Ceann-ama: meadhan-latha, Diciadain 13 an t-Sultain 2023.

Cha tèid beachdachadh air tagraidhean a gheibhear às dèidh a’ chinn-ama.

Bidh feum agad air an fhiosrachadh gu h-ìosal a thoirt dhuinn (faodaidh tu do thagradh a shàbhaladh uair sam bith):

Ma tha ceistean sam bith agad, cuir post-d gu [email protected].(this link will open in a new window)

Slatan-tomhais

Tha Duais LAS a' cur taic ri sgrìobhadair stèidhichte a tha a' tòiseachadh no ag obair air pròiseact cudromach. Faodaidh tu tagradh a chur a-steach, ma tha thu:

Tha thu di-beathte tagradh a chur a-steach ma tha thu air taic fhaotainn bho Urras Leabhraichean na h-Alba no Comhairle nan Leabhraichean roimhe, a' gabhail a steach Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra.

Chan urrainn dhut duais LAS fhaotainn ma tha thu a' faotainn maoineachadh don phròiseact mar-thà bho Alba Chruthachail.

Pannal breithneachaidh

Bidh buill Comataidh nan Tabhartas, Comhairle nan Leabhraichean, a' toirt sùil air tagraidhean a gheibh iad bho Urras Leabhraichean na h-Alba (bidh Urras Leabhraichean na h-Alba a' coimhead orra an toiseach).