Looking for more in Writing and Authors or Ignite Fellowship?

Cuir tagradh a-steach: Comhaltachd LAS (Ignite)

Tha tagraidhean airson Comhaltachd LAS 2022 fosgailte

Laptop, notepad and pen, mobile phone and coffee mug on desk

Tha tagraidhean airson Comhaltachd LAS 2022 fosgailte gu Diciadain 29 an t Sultain 2021 aig meadhan-latha. Leugh na slatan-tomhais gu h-ìosal mus cuir thu a steach an tagradh agad.

(this will open in a new window)Cuir tagradh a-steach

Tagraidhean

Cuir do thagradh a-steach air post-d gu applications@scottishbooktrust.com le 'Comhaltachd Ignite 2022: D' ainm' san loidhne cuspair.

Ceann-ama: meadhan-latha, Diciadain 29 an t-Sultain 2021.

Cha tèid beachdachadh air tagraidhean a gheibhear às dèidh a’ chinn-ama.

Bidh feum agad air an fhiosrachadh gu h-ìosal a thoirt dhuinn (faodaidh tu do thagradh a shàbhaladh uair sam bith):

Ma tha ceistean sam bith agad, cuir post-d gu applications@scottishbooktrust.com(this will open in a new window).

Slatan-tomhais

Tha Duais LAS a’ cur taic ri sgrìobhadair stèidhichte a tha a’ tòiseachadh no ag obair air pròiseact cudromach. Faodaidh tu tagradh a chur a-steach, ma tha thu:

Tha thu di-beathte tagradh a chur a-steach ma tha thu air taic fhaotainn bho Urras Leabhraichean na h-Alba no Comhairle nan Leabhraichean roimhe, a’ gabhail a steach Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra.

Chan urrainn dhut duais LAS fhaotainn ma tha thu a’ faotainn maoineachadh don phròiseact mar-thà bho Alba Chruthachail.

Pannal breithneachaidh

Buill Comataidh nan Tabhartasan, Comhairle nan Leabhraichean