Looking for more in Writing and Authors?

Ignite Fellowship

An annual award supporting the talents and ambitions of professional writers.

A pen resting on a notebook with a laptop in the background

The Ignite Fellowship is currently closed. Applications will open again in 2020.

The Ignite Fellowship supports established writers who're embarking on or working through a significant project. You can apply whether the project is in its very earliest stages or already a work in progress. Find out more about this year's Ignite Fellows.

Fellows receive:

The Fellowship was developed in consultation with our Writers Advisory Panel. There are 3 awards available in total. We are working in partnership with the Gaelic Books Council(this will open in a new window) to provide one award specifically for a writer working in Gaelic. We also strongly encourage applications from writers working in Scots.

Comhaltachd Ignite

Tha Duais LAS a’ cur taic ri sgrìobhadair stèidhichte a tha a’ tòiseachadh no ag obair air pròiseact cudromach. Faodaidh tu tagradh air a shon eadar gu bheil am pròiseact aig na h-ìrean as tràithe no a tha mar-thà na obair a’ dol air adhart.

Gheibh neachd-cosnaidh na duaise:

Tha aon chothrom sa phrògram air a ghlèidheadh gu sònraichte do sgrìobhadair ag obair ann an Gàidhlig. Chaidh Duais LAS a leasachadh ann an co-chomhairle le ar Pannal Comhairleachaidh Sgrìobhadairean agus tha i air a chur air dòigh ann an com-pàirteachas le Comhairle nan Leabhraichean(this will open in a new window).