Looking for more in Writing and Authors?

Ignite Fellowship

An annual award supporting the talents and ambitions of professional writers.

A pen resting on a notebook with a laptop in the background

Applications for the Ignite Fellowship are currently closed.

The Ignite Fellowship supports established writers who are embarking on or working through a significant project. You can apply whether the project is in its very earliest stages or already a work in progress. Find out more about this year's Ignite Fellows.

The Fellowship is free to apply to and all travel expenses for programme commitments are covered. Awardees are chosen by a panel of judges. 

Fellows receive:

We work closely with awardees to help them participate in the programme as fully as possible. If applicants have any access needs or barriers they would like to discuss prior to application, please email applications@scottishbooktrust.com(this will open in a new window)

The Fellowship was developed in consultation with our Writers Advisory Panel. There are three awards available in total. We are working in partnership with the Gaelic Books Council(this will open in a new window) to provide one award specifically for a writer working in Gaelic. We also strongly encourage applications from writers working in Scots.

Comhaltachd Ignite

Tha Duais LAS a’ cur taic ri sgrìobhadair stèidhichte a tha a’ tòiseachadh no ag obair air pròiseact cudromach. Faodaidh tu tagradh air a shon eadar gu bheil am pròiseact aig na h-ìrean as tràithe no a tha mar-thà na obair a’ dol air adhart. Faigh tuilleadh a-mach mu Chomhaltaichean Ignite na bliadhna seo.

Tha a’ Comhaltachd saor an-asgaidh airson tagradh, tha cosgaisean siubhail uile an lùib dealasan a’ phrògraim gan còmhdach agus tha luchd-faighinn dhuaisean air an taghadh le pannal de bhritheamhan.

Gheibh neachd-cosnaidh na duaise: 

Bidh sinn ag obair gu dlùth le luchd-faighinn dhuaisean gus an cuideachadh gu com-pàirteachadh sa phrògram cho mòr ’s a ghabhas. Ma bhios feumalachdan ruigsinneachd no bacaidhean sam bith aig tagraichean a bu mhath leotha a chonaltradh ron tagradh, feuch gun cuir sibh post-d gu applications@scottishbooktrust.com

Tha aon chothrom sa phrògram air a ghlèidheadh gu sònraichte do sgrìobhadair ag obair ann an Gàidhlig. Chaidh Duais LAS a leasachadh ann an co-chomhairle le ar Pannal Comhairleachaidh Sgrìobhadairean agus tha i air a chur air dòigh ann an com-pàirteachas le Comhairle nan Leabhraichean(this will open in a new window).