Looking for more in Writing and Authors or Ignite Fellowship?

Applying for the Ignite Fellowship

The Ignite Fellowship supports established writers who are embarking on or working through a significant project.

Applications for the Ignite Fellowship are currently closed. Please read the eligibility criteria below before submitting your application or find out more about Ignite Fellowship.

You will need to submit the following information:

If you have any questions, concerns or feedback please email applications@scottishbooktrust.com(this will open in a new window).

Eligibility Criteria

You can apply if you:

You are welcome to apply if you have received support from Scottish Book Trust or Gaelic Books Council before, including a New Writers Award.

You can't receive an Ignite award if you're already receiving funding for the project from Creative Scotland. Gaelic entries will be assessed by the Gaelic Books Council.

Ignite Panel

Salena Godden | Website (this will open in a new window)

Lynsey Rogers | Writing Communities Co-ordinator, Scottish Book Trust

Gordon Connelly | Reading Communities Co-ordinator, Scottish Book Trust

Cuir tagradh a-steach: Companas LAS (Ignite)

Tha tagraidhean airson Companas LAS 2020 fosgailte gu Diciadain 26 Lùnastal 2020 aig meadhan-latha. Leughaibh na slatan-tomhais gu h-ìosal mus cuir sibh a-steach an tagradh agaibh.

Cur a-steach do thagradh

Cuir do thagradh a-steach air post-d gu applications@scottishbooktrust.com(this will open in a new window) le ‘Comhaltachd Ignite 2021: D’ ainm’ san loidhne cuspair.

Ceann-ama: meadhan-latha, Diciadain 26 Lùnastal 2020. Cha tèid beachdachadh air tagraidhean a gheibhear às dèidh a’ chinn-ama.

Bidh feum agaibh air an fhiosrachadh gu h-ìosal a thoirt dhuinn (faodaidh sibh ur tagradh a shàbhaladh uair sam bith):

Ma tha ceistean sam bith agad, cuir post-d gu applications@scottishbooktrust.com(this will open in a new window).

Slatan-tomhais

Faodaidh tu tagradh a chur a-steach, ma tha thu:

Tha thu di-beathte tagradh a chur a-steach ma tha thu air taic fhaotainn bho Urras Leabhraichean na h-Alba no Comhairle nan Leabhraichean roimhe, a’ gabhail asteach Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra.

Chan urrainn dhut duais LAS fhaotainn ma tha thu a’ faotainn maoineachadh don phròiseact mar-thà bho Alba Chruthachail.

Pannal breithneachaidh

Buill Comataidh nan Tabhartasan, Comhairle nan Leabhraichean