Looking for more in Bookbug Song and Rhyme Library?

Èisg bhig

Song type: Actions, Calm
Language: Gaelic
Genre: Animals
Age group: 0-2, 3-5
Audience: Baby, Children, Pre-school, Toddler
Topics: Bookbug, Gaelic

How to use this song with babies

How to use this song with toddlers

How to use this song with 3 to 5-year olds

Èisg bhig lyrics

Èisg bhig, èisg bhig,

nach tu tha math air snàmh.

Gu dearbha feumaidh mise sin

oir bidh mi snàmh gu bràth.

(Little fish, little fish,

aren’t you a good swimmer?

Indeed I have to be,

for I’ll be swimming all my life.)

Èisg bhig, èisg bhig,

am fairich thusa fuachd?

Chan fhairich idir, 'ille chòir,

ged tha mi measg nan stuadh.

(Little fish, little fish,

don’t you ever feel the cold?

I don’t feel cold at all, fine sir

though I live among the waves.)

Èisg bhig, èisg bhig,

a bheil thu idir sgìth?

O chan eil, chan eil, chan eil,

cha toigh leam bhith air tìr.

(Little fish, little fish,

are you not tired?

Oh no, no, no,

I don’t like being on land.)

Èisg bhig, èisg bhig,

a leig thu idir d' anail?

Is math a dh'fhaodas mise sin

a-staigh am measg an fheamainn.

(Little fish, little fish,

Will you stop and take a breath?

I will when I am amongst the seaweed.)

Èisg bhig, èisg bhig,

dè dh'ith thu an-diugh?

Lugaichean is boiteagan,

is smodal anns an t-sruth.

(Little fish, little fish,

what have you eaten today?

Sandworms, and other worms

And rubbish carried on the sea current).

Èisg bhig, èisg bhig,

càite bheil do dhachaigh?

Tha mo dhachaigh anns a' chuan

mìle mach on chladach.

(Little fish, little fish,

where is your home?

My home is in the ocean,

A mile away from the shore.)