Looking for all Articles by Nyla Ahmad?

Mar a nì sinn subhachas – moladh sgrìobhaidh

Language: Gaelic
Genre: Inspiration
Topics: Gaelic

Last updated: 03 May 2021

Ged a dh’fhaodadh na dòighean sa bheil sinn a’ dèanamh subhachas a bhith a’ coimhead diofraichte an-dràsta, tha dòighean ann fhathast sam faod sinn roinn ann an subhachas.

Eadar gur e deas-ghnàth beag a th’ ann an dèidh obair mhath a dhèanamh no pàrtaidh mòr nuair a ruigeas sinn clach-mhìle, tha ar dòigh fhìn againn uile air sin a chomharrachadh. Tha an eacarsaich sgrìobhaidh seo na dhòigh air do mhodhan subhachais fhèin a sgrìobhadh sìos ann an sgrìobhadh obrachail. Is e sgrìobhadh obrachail sgrìobhadh aig a bheil adhbhar dèanadach, leithid reasabaidhean, sanasan no leabhrain-làimhe stiùiridh.

Dh’fhaodadh am pìos agad a bhith mar liosta de ghnìomhan ri dhèanamh a bhios tu a’ dèanamh ron an t-subhachas, mapa de na h-àiteachan uile a chomharraich thu no reasabaidh a’ gabhail nota de na grìtheidean a dh’fheumar airson comharrachadh san dòigh agadsa. Ge ’r bith dè an dòigh san dèan thu subhachas, bu mhath leinn cluinntinn mu dheidhinn.

Blàthachadh: Nithean

Coimhead ris an fharsaingeachd mun cuairt ort, agus beachdaich air na nithean a tha thu a’ faicinn. Smaoinich air adhbhar nan nithean sin. Carson a bhios tu gan cleachdadh? Nuair a bhios tu deiseil, sgrìobh liosta de 10 nithean agus dèan nota de na feuman aca. Faodaidh tu seo a dhèanamh ann an dòigh gu tur dèanadach no cuir beagan pearsantachd ris na nithean. Nuair a tha thu air liosta a dhèanamh de na 10 nithean agus an obraichean, smaoinich air obair nithean nach eil faisg ort an-dràsta. Sgrìobh 5 nithean eile agus an adhbharan.

Mar eisimpleir:

Peann – airson sgeulachd mhath a sgrìobhadh.

Cupan teatha – airson òl nuair nach urrainn dhomh smaoineachadh air cuspair sgrìobhaidh.

Dian-lorg: Subhachas mothachail

Smaoinich air mòmaid nad bheatha a bha airidh air subhachas. Dh’fhaodadh seo a bhith cho sìmplidh ri dèanamh trèana a bha thu an dùil a bha thu a’ dol a chall, a’ dèanamh cupan teatha sàr-mhath no a’ lorg an nì fhoirfe ri cheannach. Dh’fhaodadh gur e mòmaid a bh’ ann a bha ana-mhòr gu pearsanta leithid banais no cudromach gu cruinneil mar laighe air a’ Ghealaich.

Nuair a tha thu air co-dhùnadh air a’ mhòmaid agad, sgrìobh liosta de na taobhan mothachail uile air a bheil cuimhne agad bhon t-subhachas sin. Ciamar a bha thu a’ faireachdainn? Dè b’ urrainn dhut a shnòtadh, fhaicinn, a bhlasad no a shuathadh? Smaoinich air cò eile a bha san t-seòmar. Dè na dathan a chitheadh tu? An robh e fuaimneach no sàmhach? Bi cho mionaideach ’s a ghabhas.

Tòisich a sgrìobhadh

Reasabaidh

Sgrìobh reasabaidh de na grìtheidean a dh’fheumar airson subhachas. Dh’fhaodadh seo a bhith na fhìor reasabaidh airson cèic co-là-breith no biadh speisealta, no liosta de nithean no daoine air a bheil feum an-còmhnaidh gus subhachas a dhèanamh san dòigh agadsa. Sgrìobh mar a tha thu a’ tarraing nan nithean sin uile còmhla gus eudeigin sònraichte a chruthachadh. Cuimhnich gu bheil feum aig reasabaidhean air stiùiridhean sònraichte.

m.e. A-nis cuir ann grèim de nì ris nach dùil. Suath e tron mheasgachadh de phlanadh agus brosnachadh gus am bi e làn amalaichte.

Brosnachadh

Thoir sùil air an dà reasabaidh neo-chàirdeil(this will open in a new window) bho làrach-lìn Comhairleachaidh is Eadar-ghuidhe Blue Horizon.

Cuireadh

Sgrìobh cuireadh airson subhachas. Faodaidh tu àm, ceann-latha, àite, còd èididh no feartan sam bith eile as toigh leat a ghabhail a-steach. Dh’fhaodadh seo a bhith mar chuireadh gu mòmaid shònraichte ann an eachdraidh no mòmaid phearsanta nad bheatha.

Brosnachadh

Thoir sùil air cuid de na cuiridhean as innleachdaich(this will open in a new window) a-riamh!

Cridheachan aonranach

Sgrìobh sanas de sheòrsa cridheachan aonranach do neach leis am bu mhath leat subhachas a dhèanamh.

Brosnachadh

Cuimhnich air liricean bho Escape le Rupert Holmes, tha iad glè shònraichte agus mu dheidhinn beachd seach coltas:

              Mas toigh leat piña coladas
              Agus glacte san uisge
              Mura toigh leat iòga
              Ma tha leth eanchainn agad
              Mas toigh leat gaol aig meadhan-oidhche
              Anns na dùin air an rubha
              'S mise an gaol a tha thu a' sireadh
              Sgrìobh thugam agus teich.

Stiùiridhean

Sgrìobh stiùiridhean gus turas air an robh thu a thaisbeanadh, agus a bu mhath leat a chomharrachadh. Dh’fhaodadh seo a bhith a’ glacadh prìomh mhòmaidean ann an càirdeas no clàradh eadar-obrachaidhean a ghabh àite tarsainn farsaingeachd.

m.e. Toiseach do chàirdeas ann an Glaschu, far na choinnich sibh an toiseach. Tòisich do Chuairt 2 bhliadhna sìos an rathad gu 123 Sràid an Leabhair, a’ chiad flat a roinn sibh le chèile. Gabh gu clì an dèidh dhut an cat fhaighinn.

Dh’fhaodadh tu cuideachd seo a tharraing air mapa le notaichean no dh’fhaodadh tu na h-àiteachan as sònraichte don chàirdeas agad a mhapadh air mapaichean google, agus innis an sgeulachd mar sin.

Share your story

As part of our annual writing project – Your Stories – we’re asking people all over Scotland to submit true stories inspired by this year’s theme, Celebration. If you've used one of our prompts, we'd love to read what you've written! Send us your story by Friday 11 June.

Share your story

More Articles from Gaelic