Looking for all Articles by Nyla Ahmad?

Gluasad sgrìobhaidh Ur Sgeulachdan: Sgeulachdan tùsail

Gluasad sgrìobhaidh chruthachail stèidhichte air cuspair Sgeulachdan Alba

Language: Gaelic

Last updated: 13 June 2022

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba a' comharrachadh Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022(this will open in a new window) le bhith ag iarraidh air muinntir na h-Alba am fìor sgeulachdan a roinn mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail, Ur Sgeulachdan. Cleachdaibh an gluasad sgrìobhaidh seo gus ur brosnachadh agus tòisichibh a' sgrìobhadh.

Is e sgeulachdan tùsail an sgeul a tha gad dhèanamh mar a tha thu. Chan eil diofar cò às a tha thu, tha sgeulachdan againn uile a tha a' mìneachadh mar a thàinig sinn gu bhith mar a tha sinn a-nis. No aithne a bhith againn air na sgeulachdan mìneachaidh acasan a tha mun cuairt oirnn.

Tha mòran dòighean air sgeulachd thùsail innse. Dh'fhaodadh do sgeulachd thùsail a bhith a' leantainn prìomh-choltas de thùs àrd-ghaisgeach, far na lean latha eachdraidheil no tachartas brònach gu rudeigin gaisgeil, air a lìonadh le caractaran brìgheil agus mòmaidean cuimhneachail. Dh'fhaodadh do sgeulachd thùsail a bhith nas sòlamaichte cuideachd, ath-chuimhneachadh sàmhach air a bhith air atharrachadh gu bràth. Ge 'r bith dè an dòigh a roghnaicheas tu do sgeulachd thùsail innse, seo cuid de eacarsaichean sgrìobhaidh gus do chuideachadh a' tòiseachadh.

Blàthachadh: Pearsanachadh nithean

Coimhead timcheall d' àite agus tagh còig nithean. Airson gach nì, beachdaich air fheum practaigeach agus mar a bhiodh e ag obrachadh. An uair sin beachdaich air a' phearsantachd a dh'fhaodadh a bhith aig na nithean sin, dh'fhaodadh seo a bhith mu dheidhinn nan nithean a bu thoigh agus nach bu thoigh leotha, amasan an latha no mar a tha iad a' faireachdainn. Sgrìobh paragraf goirid do gach nì, agus smaoinich air an eadar-obrachaidhean. Dè tha a' dèanamh nan nithean sin speisealta agus gun choimeas? Dè an sgeulachd a dh'fhaodadh tu a thoirt dhaibh?

Mar eisimpleir: Bha Tòmas am flasg a' faireachdainn gu math ìosal an-diugh. Bha a cheap a bha rudeigin fosgailte, a' dèanamh dragh dha. Bha e a' leigeil a-mach beagan èadhair theth. 'Chan urrainn dhomh seo a chreidsinn!' sgreuch Tòmas. 'Tha i air a dhèanamh a-rithist!'

Dian-bheachd: Na còig bliadhna mu dheireadh

Meòraich air na còig bliadhna mu dheireadh ded bheatha agus beachdaich air na mòmaidean a bha sònraichte. Sgrìobh seantans do gach bliadhna a tha thu a' faireachdainn a tha gan riochdachadh. Dh'fhaodadh gur e cuimhneachan no mòmaid shònraichte no dh'fhaodadh gur e loidhne a th' ann a tha a' geàrr-iomradh na bliadhna gu h-iomlan. Aon uair 's gu bheil thu air loidhne a sgrìobhadh do gach aon de na còig bliadhna mu dheireadh, beachdaich air blocaichean ùine eile do am faodadh tu na loidhnichean sin a sgrìobhadh. Dh'fhaodadh tu seantans an urra a sgrìobhadh airson nan ciad còig bliadhna ded bheatha, agus iad sin a sgrùdadh airson mòmaidean sònraichte nad sgeulachd thùsail. Dh'fhaodadh tu cuideachd seantans an urra a sgrìobhadh mu na dòchasan airson an ath chòig bliadhna ded bheatha.

Tòisich a' sgrìobhadh

Le Àrd-Chumhachd Thig Àrd-Uallach

Tha na facail sin glè aithnichte don mhòr-chuid de luchd-leantainn Spider-Man mar a' chomhairle ghlic a thugadh do Pheadar Parker aig àm cudromach na chuairt. Smaoinich air abairt a dh'innis cuideigin dhut uaireigin agus a' bhuaidh a bha aige air do bheatha. Dh'fhaodadh tu an abairt seo a chleachdadh mar a chiad loidhne den sgeulachd agad.

Mar eismpleir: Thuirt mo mhàthair rium uaireigin 'na bi a' dèanamh nì gus am bi thu cinnteach . . .'

Mòmaid

Smaoinich air mòmaid a dh'atharraich do bheatha. Dh'fhaodadh gur e rudeigin mar bhreith pàiste a bh' ann no an latha a thuirt thu 'Tha'. Dh'fhaodadh e a bhith na mhòmaid aig an robh buaidh leantainneach air do bheatha, leithid a dhol a-steach do bhùth agus a' bualadh ann an cuideigin ùr no cuideigin nach fhaca tu o chionn fhada. Aon uair 's gu bheil do mhòmaid agad, feuch ri iomradh cho math 's a ghabhas a dhèanamh air. Sgrìobh pìos goirid mu gach nì air a bheil cuimhne agad fhaicinn, fhaireachdainn no a chluinntinn aig a’ mhòmaid sin.

Sgeulachd thùsail

Sgrìobh do sgeulachd thùsail fhèin ann an stoidhle leabhar comaig. Tarraing cliath naoi-phannal le bhith a' roinneadh duilleig de phàipear A4 le trì loidhnichean tarsainn agus trì dhìreach. Plotaig dè a tha a' tachairt anns gach pannal agus teacsa sam bith a tha leis. Faodaidh an teacsa nochdadh ann am builgnean cainnt ma tha daoine a' còmhradh no ann am bogsa teacsa gus a chleachdadh mar aithris.