Looking for all Articles by Gordon Connelly?

Gluasad sgrìobhaidh Ur Sgeulachdan: Ìceanan coimhearsnachd

Gluasad sgrìobhaidh chruthachail stèidhichte air cuspair Sgeulachdan Alba

Language: Gaelic

Last updated: 01 April 2022

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba a' comharrachadh Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022(this will open in a new window) le bhith ag iarraidh air muinntir na h-Alba am fìor sgeulachdan a roinn mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail, Ur Sgeulachdan. Cleachdaibh an gluasad sgrìobhaidh seo gus ur brosnachadh agus tòisichibh a' sgrìobhadh.

Tha innse sgeulachdan na phàirt fuaighte de dhearbh-aithne nàiseanta na h-Alba. Tha na sgeulachdan a tha sinn ag innse agus cò dha a dh'innseas sinn iad, nam pàirt bunaiteach de ar beatha.

Bho chuimhneachadh nan uirsgeulan a thàinig a-nuas thugainn bhon teaghlach, na mòmaidean singilte a thug sinn gu tuigse nas fheàrr dhinn fhìn, no na h-àiteachan, daoine agus coimhearsnachdan a chuidich sinn a' lorg dachaigh, tha sgeulachdan gar ceangal rinn fhìn agus ris na daoine mun cuairt oirnn.

Nuair a smaoinicheas sinn air na sgeulachdan a tha air a bhith nam pàirt mhòr de ar beatha, tha seans gu bheil cuid de phearsantachdan mòra nan suidhe rin taobh. Taobh a-staigh gach coimhearsnachd tha iadsan a thèid mìle a bharrachd; iadsan a tha a' suathadh ann am beatha dhaoine air dhòigh air choreigin. Daoine a tha a' brosnachadh chàich gu bhith beò ann an dòigh a tha brìgheil dhaibh no bhith a' rannsachadh am faireachdainnean.

Cleachd an gluasad sgrìobhaidh seo gus breab a thoirt don chruthachalachd agad, an uair sin cuir a-steach do phìos gu ar pròiseact Ur Sgeulachdan airson cothrom a bhith a' nochdadh ann an leabhar an-asgaidh a thèid a sgaoileadh rè Seachdain Leabhraichean na h-Alba.(this will open in a new window)

Blàthachadh

really great [people] make you feel that you, too, can become great.

- Mark Twain

Tarraing trì colbhan air pìos pàipeir. Sa chiad cholbh, sgrìobh ainmean dhaoine a thug buaidh mhòr ort no air do choimhearsnachd thar nam bliadhnaichean. San dàrna colbh, dèan liosta de chuid de na feartan a tha a' dèanamh nan daoine sin speisealta (an gnìomhan coibhneis, obair gun sguir, sealladh brosnachail air beatha). San treas colbh, sgrìobh sìos cuid de na mòmaidean a thug na feartan sin buaidh dìreach air do bheatha fhèin.

Dian-bheachd

Tha an t-àm ann cuimseachadh air na nithean sònraichte sna mòmaidean air an robh thu a' smaoineachadh. Carson a bha iad cudromach? Carson a dh'fhuirich iad nad chuimhne? Is dòcha gun do stiùir eòlas agus coibhneas leabharlannaiche ionadail thu chun a' chiad leabhar a b' fheàrr leat dha-rìribh? An do bhrosnaich deimhinneachd agus creideas an tidseir annad a b' fheàrr leat thu gu gnìomh mòr a choileanadh?

Feuch ri smaoineachadh mu chuid de na suidheachaidhean agus sgrìobh sìos beagan fhacail, ìomhaighean no seantansan a tha a' tighinn thugad.

Coimhead air ais

Coimhead air adhart

Gabhail tlachd an-dràsta

Tòisich a' sgrìobhadh

A-nis, bhon a tha fios agad cò air bu mhath leat cuimseachadh, tha an t-àm ann tòiseachadh a sgrìobhadh!

Co-dhùin dè an sealladh bho bheil thu a' sgrìobhadh. An cruthaich thu e bho thionndadh nas tràithe dhìot fhèin gus am faireachdainn no an aighearrachd àrdachadh. No nam b' fheàrr leat e a bhith a' faireachdainn nas meòrachail agus nas dlùithe, dh'fhaodadh tu feuchainn ri litir a sgrìobhadh na àite.

Ma tha na h-ìomhaighean a th' agad co-cheangailte ris an fhigear mhòr seo gu h-àraid beòthail, carson nach fheuch thu ri sgeulachd a ghlacadh tro shriop comaig?

Roinn do sgeulachd

Mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bhliadhnail – Ur Sgeulachdan – tha sinn ag iarraidh air daoine air feadh Alba sgeulachdan fìor a chur a-steach, a tha air am brosnachadh le cuspair na bliadhna seo, Sgeulachdan Alba. Ma tha thu air aon de na gluasadan againn a' coimhead ris na diofar dhualan de chuspair na bliadhna seo a chleachdadh, b' fhìor thoigh leinn na sgrìobh thu a leughadh! Cuir thugainn do sgeulachd ro Dihaoine 10 Ògmhios.

Roinn do sgeulachd