Looking for all Articles by Nyla Ahmad?

Gluasad sgrìobhaidh Ur Sgeulachdan: A' Lorg m' Àite

Gluasad sgrìobhaidh cruthachail stèidhichte air cuspair Sgeulachdan Alba

Language: Gaelic

Last updated: 01 April 2022

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba a' comharrachadh Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022(this will open in a new window) le bhith ag iarraidh air muinntir na h-Alba am fìor sgeulachdan a roinn mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail, Ur Sgeulachdan. Cleachdaibh an gluasad sgrìobhaidh seo gus ur cuideachadh agus tòisichibh a' sgrìobhadh.

Is e mòmaid mhìorbhaileach a th' ann nuair a tha thu a' lorg àite ris a bheil thu a' faireachdainn buntainneas. Tha gach neach airidh air àite far a bheil iad a' faireachdainn aig fois, cofhurtail agus comasach air a bhith mar iad fhèin. Airson pròiseact Ur Sgeulachdan na bliadhna-sa, tha sinn ag iarraidh air muinntir na h-Alba am fìor sgeulachdan beatha mu lorg an àite, innse dhuinn.

Càite a bheil an t-àite far as motha a tha thu a' faireachdainn mar thu fhèin? Ciamar a lorg thu e, agus ciamar a tha fios agad nuair a fhuair thu e? An e cruth-tìre a th' ann, togalach, buidheann dhaoine no cànan? Ge 'r bith càite a bheil an t-àite agad, tha sinn airson do sgeulachd a chluinntinn.

Cleachd an gluasad sgrìobhaidh seo gus breab a thoirt don chruthachalachd agad, an uair sin cuir a-steach do phìos gu ar pròiseact Ur Sgeulachdan airson cothrom a bhith a' nochdadh ann an leabhar an-asgaidh a thèid a sgaoileadh rè Seachdain Leabhraichean na h-Alba.(this will open in a new window)

Blàthachadh: Àiteachan làitheil

Smaoinich air na h-àiteachan a tha thu a' faicinn bho latha gu latha. Dh'fhaodadh gur e bùithtean no togalaichean air am bi thu a' siubhal seachad gu cunbhalach. Dh'fhaodadh gur e na pàirtean den dachaigh agad tro am bi thu a' dol a' dèanamh do dhleastanasan làitheil. Dh'fhaodadh gur e cuairt coiseachd a bhios tu a' gabhail aig àm saor no an t-àite sam bi thu a' dèanamh nithean àbhaisteach mar ghlanadh d' fhiaclan no a' dèanamh deiseil airson d' obair.

Smaoinich air aon no barrachd de na h-àiteachan agus feuch ris na nithean uile a sgrìobhadh sìos air an cuimhnich thu. Cò ris a tha an t-àite seo coltach? Ciamar a tha e a' toirt ort a bhith a' faireachdainn? Smaoinich ann an doimhneachd air na h-àiteachan tro bheil thu a' dol agus feuch ri an glacadh nad fhacail fhèin. An ath thuras a thèid thu seachad air aon de na h-àiteachan sin, feuch ri fhaicinn le sùilean ùra.

Dian-bheachd

Scrolaig tron rola camara agad air a' fòn agad no lorg albam dhealbhan agus dèan liosta de na h-aiteachan a tha a' tachairt tric. Smaoinich air na daoine a tha a' nochdadh tric sna h-ìomhaighean sin. Càite a bheil na h-àiteachan as trice a tha a' nochdadh nad chuimhneachain? Dè na dealbhan leis as cofhurtaile a tha thu agus a' faireachdainn aig fois?

Tagh còig dealbhan agus sgrìobh paragraf mu gach aon, a' mìneachadh carson a tha thu san àite sin agus na chunnaic thu, na dh'fhairich thu agus na chuala tu. Sgrìobh mu dheidhinn cò a bha còmhla riut. A bheil na h-àiteachan sin a' faireachdainn speisealta dhut? A bheil na daoine a tha a' nochdadh sna h-ìomhaighean sin gad dhèanamh a' faireachdainn sàbhailte? Ciamar a tha na h-ìomhaighean sin ag innse na sgeulachd mud dheidhinn?

Tòisich a' sgrìobhadh

Caillte agus lorgte

Smaoinich air rudeigin a chaill thu no smaoinich air àm nuair a tha thu air a bhith caillte. Ma tha thu a' smaoineachadh air nì caillte, sgrìobh mu dheidhinn a bhith ga chall no mar a bhiodh tu a' faireachdainn nan lorgadh tu a-rithist e. Ma tha thu a' smaoineachadh air àm nuair a bha thu caillte, sgrìobh mu dheidhinn mar a fhuair thu do shlighe dhachaigh. Dh'fhaodadh tu am pìos seo a sgrìobhadh bhon t-sealladh agad fhèin no bho shealladh an nì a tha caillte no an t-àite san robh thu air chall.

Lorg mo choimhearsnachd

Smaoinich air na coimhearsnachdan agus na spàsan ris a bheil thu a' faireachdainn buntainneas. Dh'fhaodadh gur e club co-cheangailte ri gnìomhachd no coimhearsnachd nas motha leis a bheil thu a' roinn fheartan, le mar eisimpleir, a' choimhearsnachd LGBTQ+. Dh'fhaodadh e a bhith mar choimhearsnachd a tha ùr dhut ach ris a bheil thu fhathast a' faireachdainn buntainneas. Sgrìobh mu dheidhinn a bhith a' lorg na coimhearsnachd seo, mar a bha thu a' faireachdainn nuair a lorg thu i agus mar a fhuair thu faireachdainn de bhuntainneas.

An t-àite a b' fheàrr leam

A bheil àite, coimhearsnachd no buidheann de dhaoine a tha agad ri lorg fhathast ach a tha thu an dòchas a chuireadh fàilte ort? A bheil turas agad air fàire a dh'fhaodadh a bhith na àite sam biodh tu dha-rìribh a' faireachdainn cofhurtail agus aig fois? Sgrìobh mu do dhòchasan airson an ama ri teachd agus feuch ri iomradh a dhèanamh air an àite speisealta seo a tha fhathast agad ri lorg. Dh'fhaodadh tu seo a sgrìobhadh mar chunntas air mar a bhios tu a' faireachdainn nuair a bhios tu ann. Mar eisimpleir, 'Nuair a lorgas mi an neach a tha mi air a bhith a' sireadh, bidh mi air mo dhòigh.' No dh'fhaodadh tu a sgrìobhadh mar litir thugad fhèin san àm theachdail: 'Mi fhìn chòir, O chionn beagan bhliadhnaichean, cha bhithinn gu bràth air smaoineachadh gum bithinn a' faireachdainn cho toilichte agus aig fois'.

Roinn do sgeulachd

Mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail – Ur Sgeulachdan – tha sinn ag iarraidh air daoine air feadh Alba sgeulachdan fìor a chur a-steach, a tha air am brosnachadh le cuspair na bliadhna seo, Sgeulachdan Alba. Ma tha thu air aon de na gluasadan againn a' coimhead ris na diofar dhualan de chuspair na bliadhna seo a chleachdadh, b' fhìor thoigh leinn na sgrìobh thu a leughadh! Cuir thugainn do sgeulachd ro Dihaoine 10 Ògmhios.

Roinn do sgeulachd