Looking for more in Writing and Authors or About New Writers Awards?

New Writer 2021: Beth Frieden

Poetry (Gaelic)

Tha Beth Frieden a’ fuireach ann an Glaschu, far a bheil i na sgrìobhadair, cleasaiche, agus neach-ealain guth-thairis, ag obair ann an Gàidhlig agus Beurla. ’S e màthair a th’ innte cuideachd.

Tha bàrdachd Beth air nochdadh ann an New Writing ScotlandGutter, agus làrach-lìn Comhairle nan Leabhraichean, agus bidh mar phàirt den tachartas Poetry Loops aig StAnza 2021. Chaidh an dàn aice ‘Taobh na craoibhe’ainmeachadh san Co-fharpais Sgrìobhaidh Morton 2019.

__

Beth Frieden lives in Glasgow and is a writer, actor, and voice artist, working in Scottish Gaelic and English. She is also a mother.

Beth’s work has appeared in New Writing ScotlandGutter, and the Gaelic Books Council’s website, and was featured in StAnza’s Poetry Loops event in 2021. Her poem ‘Taobh na craoibhe’ was runner up in the 2019 Morton Writing Competition.

You can find her on Twitter(this will open in a new window) or via her website.(this will open in a new window)

Writing sample

Iogh

Tu an dealan-dè a mharcaich a-mach

air an dealanaich, gealach fala is

tart ort. An seòmar sin agus am fear eile

a bh' ann aig an aon àm agus na tuinn

a' briseadh nam bhroinn, a’ tanachadh

na h-uinneig eatarra

Ar cnuimheag bheag a' sìor shireadh

Beul ag obair, deala dhealasach

Is mise a’ chuirm.

__

Yew

You the butterfly who rode out

on the lightning, blood moon and

a thirst on you. That room and the other room

that was there at the same time and the waves

breaking inside me, thinning

the window between them

Our little grub always seeking,

mouth working, passionate leech

I am the feast.

Beth says:

'I am so pleased and excited for the mentoring process and the opportunity for more writing that this award will give me in 2021.'