Cuir tagradh: Caidreabh Robert Louis Stevenson

Is e duais bhliadhnail a th’ ann an Caidreabh Robert Louis Stevenson a tha a’ tabhann ratreut sgrìobhaidh fad mhìos do sgrìobhadairean proifeiseanta, ann an Hôtel Chevillon.

Tha tagraidhean airson Caidreabh Robert Louis Stevenson fosgailte gu Diciadain 29 Faoilleach 2020 aig meadhan-latha. Feuch gun coimhead sibh gu h-ìosal ri cò dh’fhaodas tagradh mus cuir sibh a-steach an tagradh agaibh no faighibh a-mach tuilleadh mun Robert Louis Stevenson Fellowship.

Cuir iarrtas a-steach a-nis tro Submittable

Bidh feum agad air an fhiosrachadh gu h-ìosal, ach faodaidh tu cuideachd do thagradh ann an gnìomh a shàbhaladh air Submittable:

Ma bhios ceistean no draghan sam bith agad, cuir post-d gu applications@scottishbooktrust.com(this will open in a new window).

Cò dh’fhaodas tagradh

Faodaidh tu tagradh ma tha thu:

Cò nach fhaod tagradh?

Chan fhaod thu tagradh ma tha thu:

Ma tha dleastanasan ort a thaobh cùram/cùram-chloinne agus gu bheil cosgaisean nam bacadh air a’ Chaidreabh a fhrithealadh, feuch gun cuir thu fios gu caitrin.armstrong@scottishbooktrust.com(this will open in a new window)