Remembering Together

Wednesday 16 November | 19:30-21:00


North Uist Spoken word / performance poetry / slam, Storytelling Adults

Free (ticketed)

Book your place

If you have any questions or for more information regarding software or accessibility, please contact the organiser directly.

Visit organiser website 01870 603970

Join us for an event which explores the ways in which people, places and events are memorialised in Gaelic verse and song.

With the creation of a Covid memorial for the Western Isles, the Remembering Together project aims to provide a creative way in which our island communities can process the turbulence and loss experienced over the past two years of the pandemic, as well as celebrate the strength and resilience which has enabled us to overcome great challenges.

This performance of Gaelic poetry and songs will provide a setting within which reflections about people’s experience of the pandemic, as well as ideas about how a Covid memorial might be created and function on our islands, can be shared.

Thigibh còmhla rinn airson tachartas a bhios a’ beachdachadh air na dòighean anns a bheil daoine, àiteachan agus tachartasan gan cumail an cuimhne tro bhàrdachd is òrain Ghàidhlig.

Le bhith a’ cruthachadh carragh-cuimhne Covid airson na h-Eileanan an Iar, tha pròiseact A’ Cuimhneachadh Còmhla ag amas air dòigh chruthachail a thabhann anns an urrainn do na coimhearsnachdan eileanach againn làimhseachadh an troimh-a-chèile agus call a thàinig oirnn thairis air an dà bhliadhna a chaidh seachad den ghalar, a bharrachd air comharrachadh an neart is fulangas a thug an comas dhuinn dèanamh a’ ghnothaich air dùbhlain mhòra.

Bidh an taisbeanadh bàrdachd is òrain Ghàidhlig seo a’ tabhann suidheachaidh anns an gabh meòrachaidhean dhaoine air a’ phandemic a thoirt seachad, a bharrachd air beachdan air mar a ghabhadh carragh-cuimhne Covid a chruthachadh agus obrachadh anns na h-eileanan againn.

Venue information

Taigh Chearsabhagh

Lochmaddy

HS6 5AA


Back to list of events