Looking for more in Gaelic or Authors Live On Demand?

Leugh le Catriona Lexy Chaimbeul

Language: Gaelic
Genre: Adventure, Animals, Fantasy
Age group: 3-5, 6-8
Topics: Gaelic

Authors Live: Leugh le Catriona Lexy Chaimbeul

Thig cuide ri Catriona Lexy Chaimbeul airson a’ chiad Leugh Le sa Ghàidhlig agus i ag obair le trì stòiridhean bho gheàrr-liosta Leughadairean Bookbug ann an Duaisean Leabhraichean Cloinne na h-Alba; Acrachan, Na Caraidean agus Dè an uair a tha e, a Mhgr Madadh? Bidh Derek Mac an Tòisich, preseantair air Dè A-nis, os cionn chùisean.

Join Catriona Lexy Campbell for our first Authors Live event in Gaelic as she performs three stories from the Scottish Children’s Book Awards Bookbug Readers shortlist; Paper Dolls, Jumblebum and What’s the Time Mr Wolf?. The event is hosted by De-a-Nis presenter Derek Macintosh.

Authors Live is a joint production between Scottish Book Trust and BBC Scotland Learning and funded by Creative Scotland.

For shorter clips from this event please visit the BBC Scotland Learning website.

Creative Scotland logo

BBC Scotland logo