Looking for all Articles by Marjorie Lotfi Gill?

Toisich a sgrìobhadh: Aig Ceithir Fichead

A h-uile latha bidh sinn a’ coimhead ris an àm ri teachd, a’ meòrachadh air dè thachras nar beatha.

Last updated: 16 April 2020

A h-uile latha bidh sinn a’ coimhead ris an àm ri teachd, a’ meòrachadh air dè thachras nar beatha. Do chuid againn, is e cothrom a th’ ann, is tha sinn dòchasach gun tig piseach oirnne, air ar luchd-gaoil is air ar coimhearsnachdan.

Eacarsaich bhlàthachaidh: Ciamar a mhìnicheas tu an t-àm ri teachd?

Ma tha thu a’ sireadh mìneachadh air “an t-àm ri teachd”, bidh thu a’ lorg:

Smaoinich airson mionaid no dhà air mar a mhìnicheas tu an t-àm ri teachd. Meòraich air na ceistean a leanas:

Sgrìobh sìos am mìneachadh agad fhèin air an àm ri teachd.

Meòrachadh: aig ceithir fichead

“Cò tha ag ràdh nach toir sinn stiùir dhuinn fhìn?” – Edwin Morgan

Tarraing loidhne ann am meadhan duilleag phàipeir.

Air an dàrna taobh, sgrìobh mu na h-amasan a bh’ agad nuair a bha thu nad phàist no nad dhuine òg. Dè bha thu ag iarraidh, a’ sireadh agus ag amas air?

Air an taobh eile, sgrìobh mu na h-amasan a bhios agad san àm ri teachd. Ciamar a bhios na dòchasan is na h-aislingean seo ag atharrachadh mar a dh’fhàsas tu nas aosda?

Leugh “Aig Ceithir Fichead” le Edwin Morgan agus smaoinich air na ceistean a leanas:

Aig Ceithir Fichead (Edwin Morgan)

Cuiribh am bàta air bhog, a chompañeros,

Cuiribh air bhog i, às bith cor na mara.

Cò tha ag ràdh nach toir sinn stiùir dhuinn fhìn

tro riofannan air goil, dubh ’s gu bheil iad,

nì an nàmhaid dhuinn uile cinnteach às!

A mharaichean, cumaibh fàire an-còmhnaidh

airson caol deireannach an uisge ghoirm

mun cuala sinn is e fàd às

(gun diofar mura faigh sin air, gun diofar!)

san fhiodhrach againn aig ceithir fichead

eu-dìon is air a chàradh, ach milis

saillte le fàileadh fiodha

mearaichte ach fhathast ri chleachadh

gun crìoch air cùbhraidheadhd

salainn is boillsgeadh balgach grèine. A-mach,

putaibh a-mach e do dh’àit’ ur n’ aineol!

Aineolas as fhèarr, as fheàrr gar tàladh,

mar longan fad às sa cheò, no clagan

a’ seirm gun truas à fleodrainnean siantach.

Tòisich a sgrìobhadh

Caol deireannach an uisge ghoirm...

San fhiodhrach againn aig ceithir fichead…

Cò tha ag ràdh nach toir sinn stiùir dhuinn fhìn…

Cuir thugainn do sgeulachd

Mar phàirt den phròiseact sgrìobhaidh bhliadhnail againn – Na Sgeulachdan Agaibhse(this will open in a new window) – tha sinn ag iarraidh air daoine air feadh na h-Alba fìor sgeulachdan no sgeulachdan mun àm ri teachd nam mac-meanmna a chur thugainn, a’ togail air cuspair na bliadhna. Ged nach eil thu air dad a sgrìobhadh roimhe, tha sinn airson cluinntinn bhuat. Dh’fhaodadh do sgeulachd a bhith sgrìobhte no air a chlàradh le fuaim no bhidio. Dh’fhaodadh tu sgeulachd, dàn dealbh-chluich, litir no fiù ’s sreath comaig a sgrìobhadh. Chòrdadh e rinn sgeulachdan fhaighinn ann an Albais agus Gàidhlig cuideachd.

Thèid a h-uile pìos a chur air an làraich-lìn againn(this will open in a new window), agus thèid taghadh dhiubh fhoillseachadh ann an leabhar an-asgaidh airson Seachdain Leabhraichean na h-Alba, a’ comharrachadh leughadh agus leabhraichean air feadh na dùthcha.