Submit your Piece in Gaelic

Would you like to write a piece on Rebel but need some guidance?

Look no further! We are on hand to help to offer editorial support with your Gaelic writing.

Whether you are an enthusiastic learner of Gaelic or just a little concerned about Gaelic grammar we’d still like to read your stories, poems or plays.

If you would like some support or advice with your Gaelic entry, please send a first draft to gordon.connelly@scottishbooktrust.com in good time before the closing date. Your draft will be looked at and returned to you with comments for final approval before going forward to our judging panel.

 

Cuir a-steach am pìos-sgrìobhaidh agad sa Ghàidhlig

A bheil thu airson pìos a sgrìobhadh air a’ chuspair Reubalach, ach feumach air beagan stiùiridh?

Tha thu san àite ceart! Tha sinne an seo airson taic-deasachaidh a thoirt dhut leis an sgrìobhadh agad sa Ghàidhlig.

Tha sinn airson na sgeulachdan, bàrdachd no dealbhan-cluiche agad a leughadh, fiù ’s ma tha thu ag ionnsachadh na Gàidhlig, no mura h-eil thu buileach cinnteach mu dheidhinn gràmar na Gàidhlig,

Ma tha thu ag iarraidh taic no stiùireadh leis an tagradh Gàidhlig agad, nach cuir thu a’ chiad dreachd gu gordon.connelly@scottishbooktrust.com ann an deagh àm, ron cheann-latha dùnaidh. Thèid sgrùdadh a dhèanamh air an dreachd agad agus thèid a thilleadh thugad le beachdan mus tèid e air adhart gu pannal nam britheamh.

 

We’d like to say a massive thank you to our friends at Gaelic Books Council for their continued support with Gaelic submissions