Events


Cèilidh: In conversation with Màiri Sìne Chaimbeul and Catriona Lexy Chaimbeul

Glasgow, Glasgow
Free, ticketed
Adults
Saturday 2 December 2017 10:30

Join Theatre Gu Leòr for a sneak preview of Màiri Sìne Chaimbeul’s debut play, Cèilidh, and a chance to chat to the writer about the challenges of putting her stories onstage for the first time. She will be joined by co-writer Catriona Lexy Chaimbeul. Touring Scotland in March 2018, Cèilidh is a contemporary theatrical take on traditional storytelling, music and song. Màiri Sìne will discuss the process of becoming a playwright and her experiences of working with award-winning dramaturg Lynda Radley, before opening up to questions from the audience. The event will be in Gaelic.


Cèilidh leis na Caimbeulaich

Uibhist a Deas, Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles)
Entry by donation
Family
Saturday 2 December 2017 15:30

Tha na Caimbeulaich, a bhuineas do Thaobh a Deas Loch Baghasdail, a cheart cho suaicheanta ri cèilidhean Uibhist 's a tha port air a' phìob. 'A Pheigi a Ghràidh', 'Fàgail Loch Baghasdail', òrain cho ainmeil sa th' againn san t-saoghal Ghàidhealach. Bho chionn dà bhliadhna, thugadh a-mach le Ceòlas Uibhist cruinneachadh de dh'òrain nan Caimbeulach, 'Bho Ghinealach gu Ginealach', a rinneadh thar trì ginealaich de dh'ochdnar bhàrd.


Brìgh agus Spiorad: Bàrdachd Mharion Mhoireastan

Uibhist a Deas, Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles)
Free, drop in
Family
Saturday 2 December 2017 15:15

Is i Marion Mhoireastan neach-glèidhich Duais nan Sgrìobhadairean Ùra 2017 airson a cuid bàrdachd. ’S ann am Barraigh a rugadh Marion is tha i a-nis a’ fuireach ann an Uibhist a Deas. Gus an do leig i seachad a dreuchd mar neach-teagaisg ann an Sgoil Lìonacleit, cha robh i a’ faighinn mòran ùine airson a bhith a’ sgrìobhadh, ged a chaidh pìosan bàrdachd leatha fhoillseachadh dà thuras ann an 'New Writing Scotland'. Gu ruige seo, tha Marion air a bàrdachd a leughadh aig buidhnean-obrach Ceòlas agus aig cèilidhean bàrdachd anns a’ choimhearsnachd.


Orkney Larder

Kirkwall, Orkney
Paid, ticketed
Family
Saturday 2 December 2017 14:30

A celebration of Orcadian food, with dialect recipes from our Many Voices project, plus tea and bannocks with Orkney cheese - what a brilliant way to spend Saturday afternoon! Tickets are £2.


'Mil san Tì?' le Seonag Monk

Uibhist a Deas, Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles)
Free, drop in
Family
Saturday 2 December 2017 14:30

Nobhail ùr le Seonag Monk, a bhuineas do Ghramasdal ann am Beinn na Faoghla. 'Tha Sìle Armstrong toilichte. Tha i tana, bòidheach, le beatha ghleansach còmhla ris an duine bheartach aice, Seumas. Tha i gu math nas toilichte na a piuthar Fiona, a tha cho reamhar sluisgeach agus pòsta ris a’ phloc ud, Fearghas. Chan eil Fiona a’ ceasnachadh co-dhiù a bheil i toilichte gus nach eil, i a’ gàireachdaich ’s a’ cumail a-mach às an rathad air beul biorach a peathar-chèile, Nora. Chan eil Nora toilichte.


Creating Cracking Characters

Glasgow, Glasgow
Free, ticketed
Family
Saturday 2 December 2017 14:00

What makes a great character? Is it how they look, what they say, what they do? Join writer and theatre artist, Catriona Lexy Campbell, for an afternoon of storytelling and drama where you'll get to hear about some very unusual characters, explore what makes a memorable character, and even create your own. Catriona will work alongside an illustrator to bring your characters to life; be they heroes, villains, monsters or just your average kid. The only limit is your imagination! -The workshop will be in Gaelic and will be suitable for ages 7-12 and their adults.


'Sùil-chruthaich' is 'bàsadair'? Faclan Mghr Ailean

Uibhist a Deas, Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles)
Free, drop in
Family
Saturday 2 December 2017 14:00

Còrr is ceud bliadhna on a rinn Mghr Ailean an cruinneachadh fhaclan luachmhor, 'Gaelic Words and Expressions from South Uist and Eriskay’, tha a bhuil fhathast ri fhaicinn san àite. Bidh Catrìona NicIlleDhuibh, a rinn 'Pìobairean Bhòrnais' agus leabhraichean chloinne eile, a' stiùireadh seisean do luchd-ionnsachaidh agus fileantaich a dhol an lùib nam faclan a nochdas san leabhar ùr aice 'Sly Cooking: 42 Irresistible Gaelic Words'.


Storyathon Open Day

Glasgow, Glasgow
Free, drop in
Family
Saturday 2 December 2017 12:00

Come and try a range of drop in sessions looking at how we interact with story. You and your family can try your hand at creative writing, storyboarding and storytelling. Why not grab some refreshments and talk to researchers from the University of Strathclyde about why stories affect us in the way they do. Part of the Scotland's Story project, funded by the Royal Society of Edinburgh in partnership with the Universities of Strathclyde and Oxford.


Dìleab Mghr Ailean: Ro-shealladh Prògram MacTV

Uibhist a Deas, Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles)
Free, drop in
Family
Friday 1 December 2017 20:15

Co-cheangailte ris an leabhar ùr le Catrìona NicIlleDhuibh, chithear ro-shealladh den phrògram ùr a rinn MacTV nas tràithe den bhliadhna far a bheil Catrìona a' falbh am measg muinntir a' Chinn a Deas air tòir fhaclan Mghr Ailean. Chan e a-mhàin gu bheil am prògram a' taisbeanadh a' bheairteis chainnt a chruinnich Mghr Ailean, ach gu bheil e a' sealltainn dhuinn gu bheil na seann fhaclan Uibhistich fhathast gan cur gu feum nar measg. Tha seo mar phàirt den fhèill leabhraichean Gàidhlig, 'Às an Tobar'.


Sly Cooking: 42 Irresistible Gaelic Words

Uibhist a Deas, Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles)
Free, drop in
Family
Friday 1 December 2017 19:30

Còrr is ceud bliadhna on a rinn Mghr Ailean an cruinneachadh fhaclan luachmhor, 'Gaelic Words and Expressions from South Uist and Eriskay’, tha a bhuil fhathast ri fhaicinn san àite. Tha ’42 Irresistible Gaelic Words’, le Catrìona NicIlleDhuibh, a rinn ‘Pìobairean Bhòrnais’ agus leabhraichean chloinne eile, na ath-riochdachadh tarraingeach dathach, a’ cur taghadh de fhaclan Mhghr Ailean far comhair ann an dòigh ùr. ‘Bàsadair’, ‘coilleag’, ‘ròmhan’ – faclan a bhuineadh, agus a bhuineas, do dh’Uibhist.

Pages